regulamin achach biżuteria

przejdź do treści

regulamin

Właścicielem sklepu internetowego achachjewellery.com jest Agata Kühl, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ACH Agata Kühl, z siedzibą w Turku (62-700), przy ul. Władysława Broniewskiego 4 m 12, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numerze NIP 6681920643 oraz o numerze REGON 147200883. 

Kontakt z właścicielem sklepu jest możliwy przy pomocy poczty elektronicznej: hello@achachjewellery.com

§ 1 DEFINICJE 

Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania ze sklepu internetowego achachjwellery.com. 

Klient – podmiot, który decyduje się na złożenie oferty Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego achachjewellery.com. 

Sklep Internetowy – e-sklep dostępny pod adresem achachjewellery.com, za pośrednictwem, którego Klient może złożyć ofertę Zamówienia. 

Sprzedawca – właściciel Sklepu Internetowego wymieniony we wstępie Regulaminu. 

Towary – przedmioty opisane i wymienione w Sklepie Internetowym. 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem achachjewellery.com. Do złożenia oferty Zamówienia niezbędne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, odpowiednie wypełnienie formularza i zatwierdzenie przyciskiem, co wiąże się z akceptacją Regulaminu Sklepu Internetowego achachjwellery.com. 

 2. Sklep Internetowy za pośrednictwem sieci Internet prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów stanowiących biżuterię wykonaną z metali szlachetnych.

 3. Sklep Internetowy realizuje Zamówienia Towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Złożenie ofert Zamówienia jest możliwe wyłącznie przez wejście na stronę internetową www.achachjwellery.com za pomocą urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji udostępnionych przez producentów przeglądarek Google Chrome oraz Mozzilla Firefox). 

 5. Niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktualnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. 

 6. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA 

 1. W celu wyrażenia oświadczenia woli Klienta, które zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia. 

 2. Wypełnienie formularza jest możliwe po tym, jak Klient dokona wyboru Towarów, które go interesują, wskaże rozmiar i ilość, następnie swój wybór zatwierdzi odpowiednim przyciskiem. 

 3. Formularz zamówienia musi być uzupełniony o dane osobowe Klienta. Konieczne jest również zaznaczenie odpowiednich przycisków poświadczających zaakceptowanie wprowadzonych danych, zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację Regulaminu oraz akceptację zapisów dotyczących polityki prywatności. 

 4. Klient w toku uzupełnienia formularza, może również wyrazić chęć otrzymania faktury vat, w takim przypadku Klient wyraża zgodę na dostarczenie przez Sklep Internetowy faktury w formie elektronicznej na wskazany w formularzu adres e-mail, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 5. Złożenie oferty Zamówienia następuje za pomocą zatwierdzenia odpowiednim przyciskiem. 

 6. Klient niezwłocznie po zatwierdzeniu złożenia oferty Zamówienia dokonuje płatności przy pomocy strony partnera obsługującego płatności online Przelewy24. 

 7. Po dokonaniu płatności przez Klienta, Sklep Internetowy powiadomi Klienta o przyjęciu Zamówienia drogą elektroniczną przez wysłanie potwierdzenia Zamówienia. 

 8. Jeśli Klient nie dokona płatności niezwłocznie po zatwierdzeniu oferty Zamówienia, wówczas Klient kontaktuje się niezwłocznie ze Sklepem Internetowym w celu uzgodnienia innego sposobu dokonania płatności. Jeśli płatność w uzgodnionym sposobie nie zostanie zrealizowana w ciągu 24 godzin po zatwierdzeniu złożenia oferty Zamówienia, Sklep Internetowy ma prawo do anulowania zamówienia bez konieczności poinformowania o tym Klienta, jednocześnie Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu.

 9. Klient może składać ofertę Zamówienia 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku. 

 10. Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia jednocześnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, które Klient otrzymuje na podany w formularzu adres e-mail. 

 11. Towar zostanie dostarczony do Klienta najpóźniej do 14 dni roboczych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. jakichkolwiek okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedawcy, w tym w szczególności wojny, aktów terrorystycznych, strajków, stanów wyjątkowych, braku funkcjonowania środków transportu, przerw w dostawach prądu lub mediów, trzęsień ziemi lub innych katastrof naturalnych. 

§ 4 CENY I PRZESYŁKI 

 1. Zaprezentowane na stronie internetowej przykładowe ceny są cenami, które zawierają podatek VAT (podane są ceny brutto) oraz koszt przesyłki kurierskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Cena ostateczna wraz z kosztami dostarczenia towaru podawana jest przed dokonaniem płatności oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, które Klient otrzymuje na podany w formularzu adres e-mail. Ceny zaprezentowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty, są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Oferta zamieszczona w Sklepie Internetowym stanowi ogłoszenie i informację o produktach, które są możliwe do zakupu, przez złożenie zamówienia w Sklepu Internetowym oraz zaproszenie do zawarcia Umowa Sprzedaży. 

 2. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem usługi kurierskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 3. Towar przesyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, może uniemożliwić dokonanie wysyłki lub ją opóźnić.

 4. Jeśli podano nieprawidłowe dane, co uniemożliwi realizację Zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie. 

 5. Klient w momencie otrzymania przesyłki ma obowiązek w obecności kuriera sprawdzić zawartość. W przypadku niezgodności z zamówieniem Klient ma obowiązek sporządzić z kurierem odpowiedni protokół. Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku transportu. 

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. W odniesieniu do art. 27 Prawa konsumenckiego, Klientowi przysługuje 14-dniowy termin do wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Towarów zakupionych na odległość, bez podania przyczyny odstąpienia. 

 2. 14-dniowy termin do odstąpienia rozpoczyna bieg z dniem doręczenia Towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego achachjewellery.com. 

 3. W celu dotrzymania terminu do odstąpienia, wystarczające jest wysłanie pisemne oświadczenia o odstąpieniu od Umowy – wypełniony formularz zwrotu dostępny na stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami – oraz zwracanych Towarów przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz towar powinno być wysłane na adres: ACH Agata Kühl, ul. Władysława Broniewskiego 4 m 12, 62-700 Turek. Do oświadczenia musi być dołączony paragon, jako dowód zakupu.

 4. Zwracany Towar nie może mieć śladów używania, musi być niezniszczony, w oryginalnym opakowaniu oraz w stanie kompletnym. Koszt wysyłki zwracanego Towaru ponosi Klient. 

 5. Wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania Umowy podlega zwrotowi. Jeśli zachodzi skuteczne odstąpienie od Umowy Sprzedawca zwróci wynagrodzenie w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania poprawnie wypełnionego formularza zwrotu, paragonu (lub innego dowodu zakupu) oraz Towaru w stanie nienaruszonym.

 6. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zastosował Klient w pierwotnej transakcji.

§ 6 REKLAMACJE 

 1. Klient ma prawo skorzystania z przysługujących mu uprawnień na podstawie rękojmi. 

 2. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie paczki podczas transportu i ingerencję osób trzecich, zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera odpowiedni protokół, który powinien być dołączony w procesie zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjny sporządzonego przez Klienta w obecności kuriera.

 3. Jeśli Klient stwierdzi, że zakupiony Towar jest niezgodny z Umową, Klient może żądać naprawy albo wymiany na nowy Towar, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

 4. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru kupującemu.

 5. Reklamacje należy składać na adres e-mail: hello@achachjewellery.com.

 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. 

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegóły dotyczące przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych Klientów określa polityka prywatności. 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie postanowienia Regulaminu zostały sformułowane z myślą o ochronie praw Klienta. 

 2. W przypadku niezgodności jakiegoś postanowienia Regulaminu z obowiązującym aktualnie prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne stosowanie się do obowiązującego prawa w miejsce podważonego postanowienia Regulaminu.

 3. Sprzedawca deklaruje rozpatrywanie zgłoszonych wątpliwości na korzyść Klienta.